Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


S O S ! ! !

A menekültek gyarmatosítják a kontinenst!

A harmadik világháború már folyik! 

"Le fogjuk igázni Európát" -- az iszlám bevándorlás valódi célja  

Egész Németország egy no-go zóna.

Álomból rémálom - Bevándorlás Svédországban

 

 
* * * *

Kevésbé közismert tény, hogy a hitlerizmus a fekete mágia egy sajátos formája volt. Hitler maga foglalkozott okkultizmussal, és egy "Thule társaság" nevű, ógermán vallási alapokon álló okkult szekta tagja volt. Azt a célt tűzték ki, hogy létrehozzák a felsőbbrendű faj uralmát, és ehhez az alsóbbrendűek egy részét rabszolgává kívánják tenni, a többieket (mint a zsidókat) pedig kiirtani. 

 

hitler.jpg

 Hitler misztikus átéléseiből merítette elhivatottságának tudatát, cselekedeteiben is gyakran  látomások vezették. A nácipárt jelképévé maga Hitler választotta az un. balsodrású  horogkeresztet,  amely az okkultizmusban a fekete mágia jelképe. Hitler beszédei hipnotikus  erővel hatottak  hallgatóira, szinte az egész német népet befolyása alá tudta vonni, és  mozgósítani világuralmi  céljaira.

 

 A terrorizmus valódi gyökere: a darwinizmus és a materializmus

Nem Charles Darwin volt az, aki az evolúciós elméletet kitalálta, mert az elmélet nem tudományos bizonyítékokon nyugszik, hanem a materialista filozófia ősi dogmáján: a természethez való alkalmazkodáson. Ezt az elméletet semmiféle tudományos felfedezés nem támogatja, mégis vakon hirdetik a materialista filozófia nevében.

Ez a fanatizmus számos katasztrofális következménnyel járt. Ennek fő oka az, hogy a darwinizmus és az általa támogatott materialista filozófia terjedésével megváltozott a válasz arra a kérdésre, hogy mi is az emberi lény valójában. Az emberek, akik erre a kérdésre régebben azt felelték: "Az emberek Isten teremtményei, akiknek az Isten által tanított tökéletes erkölcsi elvek alapján kell élniük", a materialista filozófia hatására most ezt válaszolják: "Az ember véletlenszerűen jött létre, az állatok közül emelkedett ki a fennmaradásért folytatott küzdelem során". Nagy árat kell fizetni ezért a nagy megtévesztésért. Az erőszakos ideológiák, mint a rasszizmus, a fasizmus vagy a kommunizmus, és sok más barbár világrend ennek az ideológiának a táptalaján szökkent szárba és virágzott fel. Katasztrófát szabadított a világra a darwinizmus, hozzá kapcsolódik a terrorizmushoz, ami napjaink egyik legfontosabb globális problémája.

A darwini hazugság: "Az élet küzdelem"

Darwin egyetlen alapelvből indult ki elmélete megalkotásában: "Az élőlények fejlődése a túlélésért folytatott harc függvénye. A küzdelmet az erősek nyerik meg. A gyengék vereségre és megsemmisülésre vannak ítélve". A "túlélésért való küzdelem" az emberi fajok között is érvényes. Állítása szerint az előnyösebb fajok lettek a győztesek a küzdelemben. Ezek, Darwin szerint, az európai fehérek. Az afrikaiak és az ázsiaiak lemaradtak a túlélésért folytatott küzdelemben

"Valamikor a jövőben, a civilizált emberfajok ki fogják irtani, és helyettesíteni fogják a vadembereket az egész világon.” A tizenkilencedik század második felére a rasszizmust tényként fogadta el a nyugati tudósok túlnyomó többsége.

Darwin ihletének forrása: Malthus teóriája a kegyetlenségről

Thomas Malthus népesedés elmélete: beavatkozás nélkül az emberiség létszáma meredeken emelkedni fog. A népességet elfogadható határokon belül tartó legfontosabb hatások a katasztrófák, mint például a háború, az éhínség és a járványok. Röviden, embertelen nézetei szerint egyes embereknek meg kell halniuk, hogy mások élhessenek. 

Ahová a "dzsungel törvénye" vezetett: a fasizmus

Ahogy a darwinizmus a rasszizmust táplálta a tizenkilencedik században, úgy képezte az alapját annak az ideológiai rendszernek is, amely a huszadik században vérbe fojtotta a világot: a nácizmusnak.

hitl..jpg

 Az 1933-as nurembergi pártgyűlésen Hitler kijelentette, hogy "az erősebb faj maga alá veti  az  alacsonyabb rendűt. olyan jog ez, amelyet a természetben is láthatunk, és amelyet az  egyetlen  elfogadható jognak is tarthatunk". A nácikat nagyban befolyásolta a darwinizmus,  ezt az összes  tájékozott történész elfogadja. Hickman történész így írta le a darwinizmus  Hitlerre gyakorolt  hatását:

" (Hitler) szilárdan hitte és hirdette az evolúciót. Bármik is voltak lelkének mélyebb, összetettebb tényezői, az bizonyos, hogy (.) könyve, a Mein Kampf egyértelműen tartalmaz evolucionista nézeteket, főleg azokat, amelyek a küzdelmet hangsúlyozzák, az erősebb túlélését, és a gyengék kiirtását egy jobb társadalom létrehozásának érdekében. " 

Szőrnyű agresszióba rántotta bele a világot. Számos etnikai és politikai csoportot, elsősorban a zsidókat tették ki leírhatatlan kegyetlenségeknek és mészárlásnak a náci koncentrációs táborokban. A második világháború ötvenötmillió emberi életet követelt. És ami a világtörténelem legnagyobb mértékű tragédiája mögött állt, nem más, mint a darwinista elképzelés a létért folytatott küzdelemről.

A véres szövetség: darwinizmus és kommunizmus

Míg a fasiszták alkotják a szociodarwinizmus jobbszárnyát, a bal szárnyat a kommunisták foglalják el. A kommunisták mindig is a darwinizmus legtüzesebb védelmezői közé tartoztak.

A darwinizmus és a kommunizmus kapcsolata a két szellemi irányzat alapítóihoz vezethető vissza. Marx és Engels, a kommunizmus lapítói, megjelenésekor rögtön elolvasták A fajok eredetét, és lenyűgözte őket a "dialektikus materializmus" benne található elmélete. A Marx és Engels között folyó levelezésből kiderült, hogy azt tartották, Darwin elmélete tartalmazza "a kommunizmus természettudományos alapjait". A természet dialektikája című könyvében, amelyet Darwin befolyása alatt írt, Engels Darwint magasztalja, és saját maga is próbál hozzájárulni az elmélethez A munka szerepe a majom emberré válásában című fejezettel.

A Marx és Engels nyomában járó orosz kommunisták, mint például Plehanov, Lenin, Trockij és Sztálin, valamennyien egyetértettek Darwin evolúciós elméletével. Plehanov, akit az orosz kommunizmus alapítójának tekintenek, a marxizmust "a darwinizmus szociológiai alkalmazásának" tekintette.

A darwinista oktatás alapvető szerepet töltött be a kommunista káderek nevelésében. Például a történészek ki szokták emelni azt a tényt, hogy Sztálin fiatalkorában vallásos volt, de Darwin könyveinek hatására ateista lett. 

Mao, aki a kommunista uralom megalapítója Kínában, és embermilliók haláláért felelős, nyíltan kijelentette, hogy"a kínai kommunizmus Darwinon és az evolúciós elméleten alapul".

Darwin által az emberek tudatalattijában elültetett elmélet, az ember "harcoló állat" volta. Lehet, hogy azok az emberek vagy csoportok, akik a harcot választották, sosem hallottak Darwinról és elméletéről, de akkor is olyan filozófiával értenek egyet, amelynek alapjai Darwin nézetein nyugszanak. Olyan darwinizmuson alapuló mondások hitetik el velük, hogy igazuk van, mint például "Ezen a világon az erősek maradnak életben", "A nagy hal megeszi a kis halat", "A háború erény", vagy "Az emberiség fejlődését a háborúk vitték előre". Ha a darwinizmus nem állna mögöttük, ezek csak üres szólamok lennének. 

A három Isten által sugalmazott vallás, amelyekben a világ lakosságának legnagyobb része hisz, a kereszténység, a zsidó vallás, és az Iszlám az erőszak ellen van. Mindhárom vallás békét és harmóniát hirdet a világon, és elítéli azt, hogy ártatlan emberek szenvedjenek és haljanak meg. Az agresszió és az erőszak abnormális és nemkívánatos jelenség, amely ellenkezik azokkal az erkölcsi elvekkel, amelyeket Isten írt elő az emberiség számára. A darwinizmus azonban úgy látja és láttatja az erőszakot és agressziót, mintha természetes, igazságos és helyes dolgok lennének, amelyeknek szükségszerűen létezniük kell.

Ezért, ha valaki terroristacselekményeket követ el a kereszténység, a zsidó vagy az Iszlám vallás nevében, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ezek az emberek nem keresztények, zsidók vagy muszlimok, hanem valójában szociodarwinisták. A vallás köntöse alá bújnak, de nem igazi hívők. Még ha azt is állítják magukról, hogy a vallást szolgálják, igazából a vallás és a hívők ellenségei. Mert könyörtelen módon olyan bűntényeket követnek el, amelyeket a vallás tilt, és így saját vallásukat rossz színben tüntetik fel a többi ember szemében.

Ezért a világunkat fertőző terrorizmus gyökere nem az isteni vallások egyike, hanem az ateizmus, és az ateizmusnak a korunkban jelen lévő kifejeződése: a darwinizmus és a materializmus.

Forrás: http://www.azevolucioscsalas.com/ekbol.php

 Kirekesztett:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rXtCfDJUgKM

 

 

 

 

Képgaléria