Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Videók - Bibliai történetek

 Bibliai történetek (40 video)

 
2012.04.29


(83p) Szinkronizált változata A csodák ura című animációs filmnek. "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." (János 1,14)
 
 
2012.04.15


(18p) Az animációs film Mózes első könyvének bevezető történetét mutatja be, néhány XXI. századi "potyautast" is beleszőve az események forgatagába. Világossá lesz, hogyan történhetett a Sátán lázadása, és a rá hallgató emberpár miként...
 
 
2011.12.29


(90p) A legnagyobb csodát, amit az Ő élete jelent számunkra, így foglalta össze: "Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5,24) "Mert az Emberfia...
 
 
2011.11.25


(227p) A bibliai üzenetet hűségesen visszaadni kívánó monumentális film ma is aktuális tanítást és lelki útravalót hordoz. Ilyen pl. a II. Parancsolat is: "Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne...
 
 
2011.11.05


Ha ellopták a meghalt Názáreti testét, akkor elszélednek a követői, ha viszont feltámadott, akkor minden lehetséges: még az is, hogy a XXI. századi magyarság hitre jusson és lelkileg életre keljen! "Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden...
 
 
2011.10.11


"Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről;...
 
 
2011.09.16


A hitvalló keresztyén producer gigantikus vállalkozása eredetileg az volt, hogy a teljes Bibliát filmre viszi, de végül a hatalmas költségek megakadályozták ebben. Így is született viszont egy megindító és elgondolkodtató film, amely igyekszik szó szerint visszaadni az Ótestámentum első 22 fejezetének...
 
 
2011.08.30


E regényes és romantikus fordulatokkal átszőtt történelmi film megtekintése előtt érdemes a bibliai Eszter könyvét elolvasni! A mindenható Isten törődése az ő népével, bűn és bűnhődés, az Ő kegyelmének diadala - mind elénk tárul ebben a monumentális filmalkotásban....
 
 
2011.08.26


E nagyszabású történelmi dráma híven mutatja be az élő Istentől elforduló Saul és a Hozzá hűségesen ragaszkodó Dávid küzdelmét. "Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony, többet...
 
 
2011.08.23


A film regényes formában színezi ki az ókori Izrael harmadik királyának és Etiópia királynőjének történetét. Nem mindenütt bibliahű ez a beszámoló, de felvillant valamit Mennyei Atyánknak a szerelemről alkotott terveiből. "Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a...
 
 
2011.08.21


Dávid csak ember volt, de minden gyarlóságával együtt valakinek az előfutára, s hitének gyümölcseiben előképe is. Boldog, aki a bizalmát Dávid felkent Utódjába veti! "Amikor őt (Sault) elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta: Megtaláltam...
 
 
2011.08.14


A film bibliai, illetve történeti alapokra épül, de egy írói elképzelés arról, hogyan élhette meg Názáreti József azt a különös és egyedülálló küldetést, amit Isten a választottjára, illetve őrá bízott az emberi történelem origójában, az...
 
 
2011.08.13


Hála ama Titokzatosnak, ez a történet nem csak szép, hanem igaz is. Van valaki, akinek személyes megismerése sorsdöntő találkozássá lesz az életünkben. "Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb..." (Filippi 2,9) (A monumentális...
 
 
2011.05.16


Sajátos szempontból, Mária Magdaléna, mint szemtanú beszámolójából ismerjük meg Jézus életét, tanításait, csodáit és feltámadásának körülményeit. "Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én...
 
 
2011.05.13


A nagysikerű Jézus élete című film (lásd lejjebb) új feldolgozásában gyerekszemmel látjuk a Lukács evangéliumának történéseit, amibe nagyon érdekesen szövődik bele kiskamaszok hitre-jutása. A film végén levő invitációra minden korosztálynak érdemes odafigyelnie!...
 
 
2011.05.10


A damaszkuszi úton - a gőg magas lováról "leszállva" - a keresztyén-üldöző Saulból valóban új ember lett. Ezt később így foglalta össze: "Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben...
 
 
2011.05.07


A film "jóhiszemű árulóként" mutatja be Júdást, aki cselekvésre akarja provokálni Jézust a rómaiakkal szemben. Bizony, ma is végzetes következményekkel jár a sorsunkra nézve, ha nem értjük meg az Úr Jézus Krisztus igazi küldetését: "Halálra adatott bűneinkért,...
 
 
2011.04.24


A tv-ből ismert animációs filmben három mai gyerek "repül vissza" a bibliai korba, ahol tanúi lesznek Márk evangélista bizonyságtételének Jézus Krisztus virágvasárnapi bevonulásáról, szenvedéséről és feltámadásáról. Sok más mai "gyerekfilm" helyett...
 
 
2011.02.18


Aki csalással akarja megszerezni Isten áldását, sokféle próbatételnek teszi ki magát. De a megalázkodás után Jákóbból Izrael lesz, akin keresztül Isten áldása Jézus Krisztusig, sőt Rajta keresztül egészen máig átvezet... "Hit által költözött át...
 
 
2011.02.18


Józsefnek Isten különleges életutat adott, hogy annak magasságai és mélységei máig hirdessék Urunk kegyelmét, amely nagy szeretettel, hűségesen és folyamatosan formálja ki rajtunk egyszülött Fiának arcvonásait. "Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy...
 
 
2011.01.24


Híres regényírók sem értették meg Józsefnek a tisztaság utáni vágyát, amiről bizonyságot tett Potifár házában. Pedig a titka ennyi: Ismerte az embert szerető, de a bűnt gyűlölő Istent! "Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami...
 
 
2010.12.17


Egy pénzéhes csaló - a legnagyobb adakozó! Akár komolyan, akár rímbe szedve mondjuk el, Zákeus új életre lel... Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lukács...
 
 
2010.12.17


A bibliai Bírák korának közállapotai jól mutatják, hogy Isten vezetésére való odafigyelés nélkül mind az egyén, mind a nemzet saját rossz sorsának kovácsává válik. E tanulság ma is érvényben van... "Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember,...
 
 
2010.10.30


Megindítóan szép és őszinte képet fest ez a film Péterről, Jézus közvetlen szemtanúiról, de egyúttal a Saulból lett Pál apostolról életéről is. Jó látni, ahogy Mesterük és Uruk formálta őket, hogy minden nemzet felé nyitott szívű keresztyénekké...
 
 
2010.10.25


A Föld, a víz és a szárazföld, az ember, a férfi és a nő teremtésének ősi történetét elevenítik meg e film költői szépségű képsorai. Egy vén nomád pásztor valahol a pusztában egyszerű szavakkal mesél a tüzet körülülő gyermekeknek...
 
 
2010.10.15


Ez a film is magán viseli a rendező kezenyomát, ahogy a Bibliában le nem írt történet-részeket megalkotja, de legalább arra sarkall: olvassuk el újra Mózes második könyvét, az Exodust! "Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen...
 
 
2010.10.11


A "hívők atyja" Ábrahám életét regényes formában tárja elénk a film. Élete, hite és megtapasztalásai máig ható tanulsággal és üzenettel bírnak. „Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.” (Róma 4,3) S csak egyvalaki...
 
 
2010.10.11


A filmrendezők általában interpretálják a bibliai történeteket, ahogy ebben a filmben is látjuk, de az eredeti üzenet, Isten szövetséges hűsége és hatalmas kiállása az övéi mellett - ma is megtapasztalható minden Benne bízó számára! "Jótevőm és erősségem,...
 
 
2010.09.14


Az ókori Izrael második királyának életét, erősségeit és gyengeségeit őszintén feltáró film nagyon sok mai tanulsággal is szolgál minden Istent-kereső ember számára. "Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön...
 
 
2010.09.06


A bibliai Eszter könyvének esményeit feldolgozó film szép példája annak, hogy Isten ígéretei minden korban érvényesek, úgy a Kr.e. VI. századi Perzsa birodalomban, mint napjaink globalizált világában. "Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”...
 
 
2010.08.20


"A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet." (Péld. 9,10) A Példabeszédek, a Prédikátor könyve és az Énekek Éneke szerzőjének pozitív és negatív vonásait is bemutatja a film. Jeroboám szerepét ugyan túlértékeli...
 
 
2010.07.23


A film igazi erőssége, hogy versről versre követi az evangélium szövegét, így egy "látható Bibliát" tár elénk. "Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik: „Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be,...
 
 
2010.07.22


A film hűségesen tárja a néző elé mindazt, amit e bibliai könyv feljegyzett, nem is annyira az apostolok, mint inkább a Szentlélek cselekedeteiről! "Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a...
 
 
2010.03.22


A nagyszabású és méltán világhírű film erőssége nem csupán az, hogy mind a négy evangélium üzenetét igyekszik megjeleníteni, s így egy biblikus - bár a rendező által kiegészített - Jézus életrajzot felmutatni, hanem az Ő lényének különleges...
 
 
2010.01.26


A Karácsonyt megelőző és követő események szép kifejtését adja ez a megszólító és elgondolkodtató, ugyanakkor a kor hangulatát híven megidéző film. "De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a...
 
 
2010.01.26


A próféta élete és kora tárul elénk. A bibliai leírásokhoz képest ugyan kicsit kibővül a történet, de a Jeremiásra bízott üzenet aktualitása ma is érvényben van. "Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek,...
 
 
2010.01.25


A nagysikerű animációs film Mózes életét, s egyben küldetését mutatja be olymódon, hogy sokak számára hozta egészen közel a bibliai történet üzenetét. "Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. Három hónapig nevelték az apja házában, amikor pedig...
 
 
2010.01.19


Frissítő élmény végigkövetni az evangélium eseményeit, s valóban meggazdagító a feliratok által Isten Igéjét olvasni! "Jézus így szólt Tamáshoz: - Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek. - Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme...
 
 
2010.01.16


A 3D-s animációs film Izrael szabadulásának regényes elbeszélését tárja a néző elé, de üzenete a Bibliáéval összhangban marad. "Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid...
 
 
2009.08.06


A világon legismertebb és legtöbbet vetített Jézus életrajz a Lukács evangéliuma alapján. A szinkronizált film végén található összefoglaló komoly döntési lehetőséget kínál fel... Lukács, az ókori orvos írja: "Az első könyvet arról írtam, Teofilusom,...